Bescherming van persoonsgegevens en gezondheidsgegevens

Groepspraktijk Achten hecht groot belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en we verwerken deze met de nodige zorg en aandacht. Wij houden ons aan de wettelijke bepalingen rond de bescherming van persoonsgegevens en de rechten die u als patiënt heeft (waaronder de nieuwe GDPR verordening). De persoonsgegevens en gezondheidsgegevens worden verwerkt door Dr. Danny Achten en Dr. Katrien Achten en worden enkel verwerkt voor het doeleinde waarvoor ze zijn ingezameld en enkel zolang hiervoor nodig is.

Doel van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons verwerkt met als doel het verzorgen van een goede gezondheidszorg, zowel preventie, diagnose als behandeling (AVG artikel 9.1.f.). We houden ons aan de wettelijke verplichtingen die ons als zorgverlenger zijn opgelegd en zijn onderhevig aan het beroepsgeheim.

Bepaalde gegevens worden ook opgevraagd voor wetenschappelijk onderzoek. Sommige van deze samenwerkingen aan wetenschappelijk onderzoek gebeuren in het kader van wettelijke verplichtingen en kaderen binnen de volksgezondheid.

In bepaalde gevallen hebben ook medewerkers (beperkte) toegang tot persoonsgegevens bijvoorbeeld voor het vastleggen van afspraken. Doel van deze verwerking is het vlotter laten lopen van de praktijkwerking. Deze medewerkers zijn ook verplicht tot geheimhouding en hebben niet meer toegang tot uw gegevens dan strikt noodzakelijk voor het uitvoeren van hun takenpakket.

Uw medisch dossier dient volgens wettelijke bepalingen 30 jaar bewaard te worden.

Delen van gegevens

De gegevens die we van u verwerken, worden enkel gedeeld in het kader van uw gezondheidszorg met andere artsen of zorgverleners. Enkel deze informatie wordt gedeeld die noodzakelijk is voor uw behandeling door een andere zorgverlener.

Indien u uw geïnformeerde toestemming hebt gegeven, worden deze gegevens op beveiligde manier digitaal ter beschikking gesteld aan andere zorgverleners. Enkel wanneer u een behandelrelatie aangaat met deze zorgverleners, zullen zij ook toegang hebben tot deze gegevens.

Uw rechten als patiënt

U hebt het recht op inzage van uw eigen persoonsgegevens. U kan deze opvragen, inkijken, corrigeren en eventueel wijzigen. Deze vragen kunnen enkel geweigerd worden indien deze een ernstige bedreiging vormen voor uw gezondheid. Een vraag tot het verwijderen van persoonsgegevens of beperking van de verwerking ervan kan enkel indien er geen wettelijke verplichting op de verwerking en bewaartermijnen van deze gegevens rusten. Vragen tot inzage in uw dossier kan u richten aan uw huisarts.